AKTUELT

 AKTUALITETSARKIV >

oppdaterte 01.06.08

 

 

NYTT SØKNADSKJEMA -UTKAST

Som tidligere meldt på denne sida legges utkast til nytt Kolarctic-søknadskjema ut for gjennomsyn her.

 

Skjemaet vil gjelde fra førstkommende søknadsfrist, som sannsynligvis åpnes en gang i løpet av høsten 2008. EU-kommisjonen kan ifølge EU-sida godkjenne det nye Kolarctic-programmet allerede i sommer, noe Kolarctic Norge betviler, også utfra de avklaringene som må til for at Russland kan signere finansieringsavtalen med EU.

 

 

PROSJEKTENES AVSLUTNING (FOR KOLARCTIC INNEN INTERREG IIIA NORD "2001-2006")

Noen av prosjektene har av ulike grunner fått utsettelse for avslutning ut mai. Sluttregnskaper skal være klare 30 juni. Deretter vil Kolarctic Norge oppsummere resultater, og i samarbeid med Kolarctic Russland fremstille en populærversjon av "de norske" delene av prosjektene elektronisk og i brosjyreform.

Hyggelig møte med ett av prosjektene "Fra Festtaler til .."

Kolarctic Norge sammen med Outi Torvinen fra Finnmark fylkeskommune og representanter for prosjekteier Vadsø Kommune.

Foto: prosjektleder Morten Bjørge,

 

MODERNISERT UTFORMING AV INTERNETT-SIDA FOR KOLARCTIC NORGE

I løpet av sommeren tar vi sikte på å ha gått over til ny teknisk løsning, som avløser denne fra 2001, og der hovedinformasjonen vil knytte seg til det nye programdokumentet og Kolarctic-samarbeidet innen "Kolarctic ENPI CBC 2007-2013". Det kan dermed forekomme ufullstendig informasjon en periode. Den ekstra lange perioden fra forrige oppdatering 11 april skyldes bl.a arbeid med prosjektavslutninger og oppfølging. Informasjonen i det videre vil fortsatt knytte seg til det som er relevant for søkere, prosjekter og samarbeidsparter i det grenseregionale samarbeidet med nordnorsk merverdi. Søknadsrelevant informasjon skal bl.a fremheves enda tydeligere. Muligheten for internettbasert tilbakemelding erstattes av en bolk for 'aktuelle spørsmål', men ellers vil man finne tilnærmet samme type nyttig informasjon for ulikt nivå og art beslutningstakere og interessenter.

 

 

 

ANNET GRENSEREGIONALT

Visumlettelser også mellom Norge og Russland

Statsdumaen i Russland har ratifisert avtalen mellom Norge og Russland av 8 juni 2007 om lettelser i visumregimet mellom landene. Dette betyr lettelser for grensekryssende kontakter, for både familer og forretningslivet. Visumutstedelser skal ta kortere tid, bli enklere, og det blir mulig med multivisa inntil 5 år. Kilde: .b-port.com 26 mai.

 

Kola-partneriat 10 år

Det tiende årlige "Kola-partneriat" ble avsluttet 31 mai, og hadde hovedtemaet "Murmansk oblast igår, idag og i morgen" Som vanlig ble messa og arrangementet åpnet av Guvernøren som hilste innenlandske og utenlandske gjester, med musikk og kultur. Arrangementet er hovedsaklig messe der kjøpere og selgere møtes, men også seminarer og lignende. Kolarctic Norge deltok ikke på årets arrangement.

 

Norske dager på Murman

Norsk kulturliv har gjennom ulike arrangementer vist seg i Murmansk by i mai måned, med det som etterhvert har blitt tradisjonelt 17mai-tog, forestillinger av norske artister og lignende. Blant annet opptrådte den norske sangerinna Mari Boine i Murmansk by 15 mai.

 

Militærbyen "Poljarnyj" blir Aleksandrovsk -igjen

Presidenten har ifølge .b-port.com av 28 mai signert forordning om dannelse av byen "Aleksandrovsk", som skal bestå av dagens Poljarnyj, Skalistyj og Snezjnogorsk, men med gyldighet først fra 01.01.10, ikke som regionalt innstilt 2009. Den forblir lukket utfra at alle tre byene er det nu. Poljarnyj inneholdt før hovedkommandoen for Nordflåten, også i unionstida, og ble grunnlagt som by og hovedstad på Murman under Arkhangel guvernement den 24 juni 1899, med Hans Keiserlige Høyhet Storfyrst Vladimir sin tilstedeværelse. Hovedstaden ble da oppkalt etter storfyrstens far Tsar Aleksandr II. Dette var ett av de viktigste startskudd og milepæler i den russlandske og russiske nordområdesatsninga på Murman.
 

Murmansk oblast 70 år den 28 mai

Murman som sjølstendig "oblast" (regionfylke) fra 1938 ble behørig markert med gjester fra inn- og utland. Etter forrige sjølstendighetsperiode 1582-1708 var Murman i hovedsak underlagt Arkhangel-guvernementet. Også president Dmitrij Medvedev sendte ifølge .b-port.com gratulasjonstelegram der generasjoners innsats hedres, og der det påpekes den store betydninga havnebyen og området har for hele føderasjonen.
 

Tråler-kapteiner ber om patruljering i Svalbard-området

Ifølge .b-port.com 27 mai har 4 kapteiner fra Murman trålflåte, 6 kapteiner fra Arkhangel trålflåte og 4 fra øvrige rederier signert et brev på vegne av kapteinene i fiskerifartøyene i de nordlige farvannene, der de ber Regjeringsjefen om å påse at beslutninga til den statlige fiskeriinspeksjonen etterleves om patruljering for å trygge næringsutøvelsen. Som meldt allerede 14.01.08 lovte daværende presidentkandidat Medvedev å styrke den russlandske nordområdesatsninga på dette området. Også kontrollfartøyet havnet ved anløp av Barentsburg i slutten av mai i en situasjon som likner den behandlinga russlandske trålere har fått av norske myndigheter de siste årene. Leder for Fiskeriinspeksjonen i Russland Valentin Balasjov sier til .b-port.com at henvendelsen fra fiskerihold er svært viktig, også med hensyn til å stoppe bruddene på Svalbard-traktaten av 1920, og at situasjonen må bli tatt opp på møte mellom utenriksministrene i nabolandene i Murmansk og Kirkenes i begynnelsen av juni.

 

MØTER:

Informasjonsmøte på Murman om Kolarctic

Møtet ble holdt i Murmansk by 15 mai, og arrangører var Hovedsekretariatet i Rovaniemi sammen med Kolarctic Russland og deres partnerskapsorganisasjon AMO (Administrasjonen i Murmansk Oblast). Vel 50 deltakere fra såvel forretninger som skattefinansiert virksomhet deltok. Kolarctic Norge var representert ved prosjektansvarlig Linda Mosand og programkoordinator Jan Saigusjkin Solstad. Innholdet var grovt sett todelt; presentasjon av Kolarctic-prosjektene med Tacis-finansiering etter 2005, og informasjon om ny programperiode. Kolarctic Norge hadde dagen etter møte med Kolarctic Russland om avslutninga av programperioden. En av konklusjonene fra det bilaterale sekretariatsmøtet var avtale om å lage fellespresentasjon av prosjektene med norske parter.

 

Første beslutningsmøte innen ny programperiode

Det første møtet i JMC; Joint Monitoring Committee (Overvåkningskomitéen) for det nye Kolarctic-programmet ("Kolarctic ENPI CBC 2007-2013") holdes i september 2008. Møtet holdes uavhengig av om EU-kommisjonen på det tidspunktet har godkjent programdokumentet eller ikke. Møtet beslutter formaliteter som søknadsskjema, utlysninger, møter og krav til ulike prosjektformer. JSC; Joint Selection Committee (styringskomitéen) skal også nedsettes. Dette betyr at også norske regioner bør ha sine kandidater til komitéene klare i god tid innen da.

 

 

Fra "barentssamarbeidet": Møte i Barents regionkomité og -Regionråd

Kolarctic Norge stilte Jan Saigusjkin Solstad som observatør til møtene i hhv Barents regionkomité og Barents regionråd, som ble holdt i Kuusamo 28 og 29 mai. Møtene behandlet i tillegg til rapportering fra diverse fora også utkast til nytt "barentsprogram". Regionrådet vedtok også å gi Nord-Karelen observatørstatus til program-samarbeidet i fremtida. Norsk side ved representanter for de tre nordnorske fylkeskommunene uttrykte på ulikt vis ønske om mer operasjonell handlingsretting, noe Kolarctic Norge lett forsto behovet for, utfra observasjon av graden av mål og middel-forståelse innen denne type samarbeid.

 

 
 

FOR PROSJEKTLEDERE:

 

Kolarctic-prosjektledermøtet februar 2008

Prosjektledermøtet ble delt i tre; ett for hvert fylke; Finnmark 4 februar i Kirkenes, Nordland 5 februar i Bodø, Troms 6 februar i Tromsø. Vektlegginga av de tradisjonelle temaene og innholdet ble svekket, ved at møtene ble kombinert med informasjonsmøtene om endrede Kolarctic-kriterier for kommende søknadsfrister innen "perioden 2007-2013". Det ble lite tid til utveksling av prosjekterfaringer, jf over. Dette bøtes litt på gjennom alternativ kommunikasjon med prosjektlederne i nær fremtid.

 

Frist for å levere revisorattestert prosjektregnskap (oppdatert 16.06.08)

Siste frist vi kan bruke også på norsk side er 30 juni. I særtilfeller kan vi avtale levering ut i juli, men da må prosjekteier ta kontakt snarest.

 

Kolarctic-prosjektledermøtet 2006, Kirkenes 2 november (opprinnelig program)

31 deltakere representerte nordnorske deler av grenseregionale prosjekter med Russland, med effekt for nordnorsk side. Kort oppsummering her.

 

Kolarctic-prosjektledermøtet 2005, Kirkenes 3-4 november

Kort oppsummering av det årlige Kolarctic-prosjektledermøtet for norske prosjektdeler den 3-4 november 2005 i Kirkenes. 24 personer deltok (klikk her!).

 

VÆRET VED KOLA/ARKTISK KYST INKL. MURMAN (med Murmansk by, Tsyp-Navalok, Nikel, Barentsburg m.fl.) / ПОГОДА НА МУРМАНЕ  (russisk)

 

< tilbake til startsida