BAKGRUNN OG HISTORIKK                                      

Kolarctic er eneste finansieringskilde for direkteeffekt på nordnorsk side av fellesprosjekter med Russland: Kompetanseutvikling,

forretnings, kultur og infrastrukturoppbygging i Nordnorge. Kolarctic viderefører "INTERREG"-arven ved støtte til utvikling av

egen region utfra samarbeid over grenser, og internt.

 

Det utgående Kolarctic-programmet er en del av Interreg IIIA Nord, og er et EU-regionalutviklingsinstrument.

I påbegynt programperiode utskilles Kolarctic fra INTERREG og blir del av EU sitt utenrikspolitiske instrument ENPI

 

SAMARBEID OVER GRENSER
Russland/EU/Norge

INTERREG er et EU-fellesskapsinitiativ for å minske ulempene som statsgrenser skaper for moderne samhandel. Interreg III viste til Strukturfondsperioden 2000-2006, og IV -den nuværende "2007-2013". Bokstaven A står for grenseregionale programmer; over felles grenser. (B står for programmer f.eks. mellom stater, og C for temasamarbeid i ulike deler av Europa). Kolarctic som en del av Interreg IIIA Nord støttet utvikling av EU-grenseregionene, og for norsk del utvikling på nordnorsk side gjennom blant annet å heve russlandskompetansen. Kolarctic skal videreføre dette også som eget program i den påbegynte strukturfondsperioden. De norske Kolarctic-midlene kommer fra norsk Statsbudsjett, og ikke fra EU-kommisjonen, som på EU-sida.

INTERREG og nu Kolarctic bygger på "partnerskapsprinsippet", som betyr at regionale politiske og administrative myndigheter må samvirke med interesseorganisasjoner og forretningsliv for å oppnå regionale mål. Over landegrensene gjøres det gjennom vedtak f.eks i Styringskomitéen for Naboskapsprogram Kolarctic, om støtte til prosjekter (se under "STRUKTUR"!). 

Den delen av Partnerskapet som på norsk side er representert i Styringskomitéen, er Innovasjon Nordland, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark. Tilsvarende partnerskap gjelder på EU-sida og på russlandsk side.

 

OM PROGRAMMET (KOLARCTIC NORGE: STRUKTUR OG PROGRAM-MÅLSETTING)

 

PROGRAMDOKUMENTER (beskrivelser av programområder, strategier)


Kort innføring i føderasjonen Russland for norske lesere

 

Historikk / Interreg IIA Barents

Interreg IIA Barents bidro til å styrke næringsliv og offentlige aktører i samarbeidet med Nordvest-Russland. Programmet støttet prosjekter med hovedeffekt for "vestlig" side, og representerte en motpol mot "bistandstenkning" overfor Russland.  Både direkte i prosjekter og indirekte i erkjennelse, bidro INTERREG til modernisering av norsk distriktspolitikk. På sentrale områder som næringsliv, miljø og helse har prosjektresultatene gitt samfunnsmessig merverdi for Nordnorge.
 

Interreg IIA Barents
kortversjon SLUTTRAPPORT
UTGANGSPUNKT NORSK SIDE

Prosjekt Utad 99 (word dokument)

Struktur (Word dokument)

Eksempel på grenseregional kontakt nord i Europa fra fortida

Ved Kolafjorden 1899 (fra postkort):

Fra innvielsen av Kirka og omdøpinga av Jekaterinskaja gavanj juni 1899 til Aleksandrovsk, seinere Poljarnyj. Storfyrst Vladimir (1847-1909, general, sønn av Tsar Aleksandr II) deltok, og besøkte 2 juli Vardø med keiserskipet Svetlana, der han skrev sitt navn på "kongestokken" på Vardøhus festning.

 

У Кольского залива (из почтовой открытки)

Освящение церкви и переименование Екатеринской Гавани в Александровск (позже Полярный) в 24 июня 1899. На мероприятии присутствовал Великий князь Владимир (1847–1909, генерал и сын Царя Александра II), и 2 июля он посетил Вардё на царском корабле Светлана, и оставил подпись на "королевском столбе" в крепости Вардё.

Programområdet 

for Naboskapsprogram Kolarctic. Markert svakt grønt er områder som en viss andel av medaktørene i prosjekter kan komme fra.

Северо-запад РФ и сопредельные регионы

Nordvest-Russland med tilgrensende områder

 

< tilbake til startsida