ARKIV AKTUELT Skriv ut

Grenseregionale prosjekter og finansiering 2015

OPPDATERT 13.01.2015

Kolarctic kommer ikke til å utlyse nye søknadsrunder i 2015. Dette tiltross for at arbeidet med nytt program går fremover, og de fire landene med EU-kommisonen møttes i Oslo 16 desember. Siste programmøte skal være i Brussel i mars. Forsinkelsene er av samme karakter som i tidligere programperioder. Inneværende program Kolarctic ENPI "2007-2013" startet opp mer enn 3 år etter planen. Første søknadsfrist i denne perioden var 9 april 2010, før finansieringsavtalen med Russland var blitt ratifisert av Statsdumaen, Statsministeren, Presidenten og Føderasjonsrådet i august 2010. Det er likevel et realistisk håp om at Kolarctic "ENI 2014-2020" kommer raskere igang enn forgjengeren.

 

Dette året vil Kolarctic Norge kun ha noen forprosjektmidler tilgjengelig, se info i margen. Disse skal støtte planer om hovedprosjekt som kan være kolarcticrelevant. Det kan være formalisering av partnerskap og utarbeidelse av konsepter for innhold.

 

I tillegg åpner vårt nært beslekta Interreg VA Nord første søknadsutlysning, og har møte for interessenter i Haparanda 28 januar. "V" står her for 5, dvs femte programperioden. Dette programmet kan ha sekundær part i Russland f.eks med egen finansiering, men agendaen i Interreg Nord er internt nordkalottsamarbeid.

InterregVA-Nord280115.pdf

..............

 

 

Prognose -neste ordinære søknadsutlysning hovedprosjekter

OPPDATERT 20.05.2014

Neste søknadsutlysning i Kolarctic-samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland blir i et nytt program, under virkemiddelet "ENI". Kolarctic-navnet videreføres. Programstart er forsinka, og det vil nok ikke bli utlysning neste år likevel. Uoffisiell info tyder nu på at det først kan bli våren 2016. Det kan se ut som ordinære kulturprosjekter og forskningsprosjekter ikke kan finansieres, men man antar at varianter av både kultur og forskning kan underordnes øvrige tematiske områder i programmet. De tematiske områdene skal imidlertid besluttes i programgruppa i Helsinki 24 juni.

 

Konsept-møter nordnorsk sideOPPDATERT 16.04.2014

 

Planen om å holde konseptmøter i mai holdt likevel. Det gjelder imidlertid bare de som meldte prosjekt-idéer innen fristen 15 mars. Disse blir invitert av Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi til det møtet som gjelder det aktuelle prosjektområdet. Det blir bare ett av disse møtene i hvert land. For norsk side er det Kirkenes 22 mai, men da for de 19 idéene som hører inn under utdanning, forskning m.v. Eksempelvis møtet om forretningsprosjekter blir i Murmansk. Kolarctic Norge anbefaler nordnorske partnere i prosjektene om å stille på respektive møter, for å sette vårt preg på innholdet.

 

Kolarctic Norge ser som før nevnt et behov for etpar egne nordnorske prosjektkonsept-møter i begynnelsen av juni. Dette blir isåfall bestemt seinest 9 mai. Det er imidlertid ingen hast med selve prosjektkonstruksjonene, da det pr idag ser ut som ei utfordring å få til første søknadsutlysning i "ENI"-perioden neste høst.

 

 

Forprosjekt-søknader til Kolarctic NorgeOPPDATERT 20.03.2014

Nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter kan søke inntil NOK 250000 for å forberede hovedsøknad som er Kolarctic-relevant. Se krav og kriterier under FORPROSJEKTER i margen her. I tillegg må man naturligvis overholde EU sitt konkurranseregelverk, noe som i praksis betyr at f.eks private foretak må sikre et partnerskap, ha et noenlunde samfunnsnyttig prosjektmål, men likevel oppnåelig.

 

Det er fortløpende behandling av Styret for Kolarctic Norge, svar etter omtrent en måned. Man tar sikte på styremøter hvert månedsskife, noe som i praksis betyr at søknader må være kommet ei uke før den 1ste i hver måned.

 


Til de som vil påvirke Kolarctic-samarbeidet

04.03.2014

Kolarctic Norge inviterer nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter, til å fremme prosjektideer til vurdering i møter som holdes i Nordland, Troms og Finnmark i mai 2014.

 

Dette kan fungere som "trening" frem til ordinær søknadsutlysning, som tidligst kommer neste høst. I mellomtida har forøvrig Kolarctic Norge en egen nordnorsk 'forprosjekt-pott'. Se informasjon om den til høyre her.

Konsept-møtene i mai vil også inneholde informasjon om Prosjekt som arbeidsmetode, og ta for seg noen grunnleggende krav og kriterier, som partnerskap og informasjon. Nærmere melding om disse møtene kommer før slutten av april.

 

Konsept-skjema for deres prosjektforslag (fylles ut elektronisk)                

NB: Kort frist - 14 mars

 

Hvis det er behov for et mindre åpent auditorium, eller utkast, kan også sendes epost til Kolarctic Norge internt, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 

 

FRIST 7 MARS:

OPPDATERT 05.03.2014

Nordnorske eksperter som er beredt til å være premissgivere på konsept-møtene i mai i de tre nordnorske fylkene kan fylle ut CV innen 7 mars. Kolarctic Norge ser gjerne også nordnorske eksperter her, f.eks fra miljøer rundt konsulentselskaper. Men også andre fra foretak med kompetanse kan melde sin interesse.

SkjemaOpprusting av BorisoGlebsk grensestasjon

09.01.2014

Det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden kom formelt på plass i siste liten rett før nyttår, og medfører 185 millioner kroner program-midler til ei seksdobling av kapasiteten på landegrensa mellom Norge og Russland. I tillegg kommer offentlig russlandsk finansiering fra søkeren.

Dette "storskala" investeringsprosjektet har ingen formell samarbeidspart på norsk side, noe som er mulig innen denne prosjekt-typen.Det er dermed ingen "norske" Kolarctic-midler til dette, kun fra EU og Kolarctic Russland.

 

Se pressemelding fra Forvaltningsmyndighet i RovaniemiFORPROSJEKTMIDLER FRA 1 JANUAR 2014

Dette gjelder kun forprosjektmidler til nordnorske myndigheter, organisasjoner og foretak, ikke midler til ordinære Kolarctic-samarbeidsprosjekter, som ikke vil være søkbare i 2014.

Klikk på annonsen under for å se nærmere krav!

19.12.2013

FOPRROSJEKTMIDLER FRA KOLARCTIC NORGE 2014-2015 (utlysninga)

Krtiteriene

her  Kan utdypes av sekretariatet ved behov.


Kolarctic-samarbeidet etter enda ett år

18.12.2013

Kort fortalt har et hundretall prosjekter blitt finansiert gjennom det grenseregionale samarbeidet med Russland i nord, om man tar med de to forrige periodene under INTERREG som hhv "IIA Barents" fra 1996 og deretter "IIIA Nord". I inneværende periode under ENPI har Kolarctic-programmet finansiert nesten 50 prosjekter. Av disse har 30 prosjekter norsk Kolarctic-finansiering.

 

Det ble bare 4 søknadsomganger fra og med den første "ENPI"-søknadsfristen 9 april 2010. Ingen søknadsutlysninger kom i 2013, det siste året det var adgang til å bevilge Kolarctic-finansiering fra dette programmet. Det betyr at disse 30 "norske" Kolarctic-prosjektene er den effekta som programmet vil gi på nordnorsk side. Disse vil da i løpet av januar 2014 bli presentert her, med forsøk på effektmåling. Kun et fåtall av disse er avsluttet, så effekt-visningene vil bygge på foreløpig rapportering. En stor del av prosjektene vil sluttrapporteres først i 2015, og deretter skal programmet oppsummeres.

 

I tillegg til effektene fra prosjektene skal selve programsamarbeidet under lupen. Det gjelder de etter hvert omfattende programstrukturene for samarbeid mellom mer eller mindre regionale myndigheter innen og over landegrenser. Man kan dermed si at programsamarbeidet i seg sjøl er en øvelse, eller "prøvelse" for ulike myndighetsnivåer, så vel i å forstå prosjektmodellen, som partnerskapsprinsippet. Begge deler gjelder enkelt sagt kompetanse til forpliktende samarbeid på tvers av linjeorganisasjoner og ulike typer grenser.KOLARCTIC-SAMARBEIDET NESTE ÅR

OPPDATERT 21.10.13

Som før meldt blir det ikke noen femte søknadsrunde høsten 2013. Det betyr at Kolarctic-samarbeidet mellom Nordkalotten og Russland vil representeres av de knapt 50 godkjente prosjektene under Kolarctic ENPI, i tillegg til de par hundre fra tidligere programmer. De fleste ENPI-prosjektene avsluttes i løpet av 2014. Det betyr også herunder 30 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering på totalt 44 millioner kroner. De sist godkjente Kolarctic-prosjektene har frister for rapport med prosjektregnskap i løpet av 2015. Deretter skal programmet avmeldes og evalueres.

 

Neste år er det første i EU sin neste budsjettperiode 2014-2020. Som vanlig vil de grenseregionale programmene bli forsinka, noe som betyr at Kolarctic 2014-20 ikke vil være operativt neste år. Neste utlysning for Kolarctic-finansiering vil dermed ikke kunne bli før i 2015. I 2014 vil det altså ikke være tilgjengelig finansiering fra virkemidler som krever direkte-effekt på nordnorsk side fra grenseregionalt samarbeid med Russland. Det er synd da prosjekt-erfaringer hittil viser at norsk side har noe å lære fra nære utland.

 

For å bøte på finansierings-tørken i 2014 har Kolarctic Norge søkt Oslo om adgang til å bruke rest-midlene på norsk side til forprosjekter og kompetansetiltak for potensielle prosjekteiere i de tre nordnorske fylkene. I tilfelle det innvilges håper vi første utlysning på norsk side blir før februar 2014. Planen er da at inntil 250 000 kroner kort og enkelt skal kunne innvilges til nordnorske interessenter for å etablere samarbeidsparter i grensefylkene i Russland og EU. Formelt mål med en 'forprosjekt-pott' blir å utvikle søknader til hovedprosjekt. Melding hvorvidt dette lykkes kommer her i slutten av januar 2014.

 

Kolarctic ENI 2014-2020

 

I den nye EU-strukturfondsperioden 2014-2020 legger EU-kommisjonen til grunn at Kolarctic fortsatt er en del av EU sine naboskapsprogrammer, etter at programmet ble flyttet fra "INTERREG" til ENPI fra 2007. ENI står for Det Europesiske Naboskaps-Initiativet. Sjøl om ordet "partnerskap" blir borte i navnet, så er denne typen forpliktende samarbeid et helt obligatorisk redskap, både for prosjekter og programmet. Det gir fortsatte utfordringer for myndigheter eksempelvis i Norge og Russland, til å samarbeide på tvers av linjeorganisasjoner, gjennom prosjektmodellen. "Kick-off"-møte for ENI-programmene var i Sankt-Peterburg 21-22 mai. Der drøftet beslutningsnivåer og administrasjon for eksisterende programmer grunnlaget for neste programperiode. Som i foregående periode synes prosessen mellom EU og Russland å bli omfattende før nye programmer blir operative. Innspill kan nu gies direkte til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, hhv Gunnhild Aasmoe, Bente Helland, Markus Karlsen. Forenkla sagt så "syr" sekretariatet deretter dette sammen som nordnorske innspill.

 

 

Status for Kolarctic-samarbeidet

OPPDATERT 010613

Siden prosjekt-bevilgningene i fjerde søknadsrunde i Murmansk 28 juni 2012 har Kolarctic-sekretariatet ikke vært aktive overfor nye prosjektinteressenter. Det synes nu lite sannsynlig at det blir ei femte søknadsrunde i høst. De pågående 30 prosjektene med norsk Kolarctic-finansiering har vært hovedfokus. Sluttfrist er våren 2015. Fra i år er også arbeidet med neste programperiode en viktig oppgave både for Kolarctic-partnerskapet i de tre nordnorske fylkene, og dets sekretariat.

 

Kolarctic ENI

I den nye EU-strukturfondsperioden 2014-2020 legger EU-kommisjonen til grunn at Kolarctic fortsatt er en del av EU sine naboskapsprogrammer, etter at programmet ble flyttet fra "INTERREG" til ENPI fra 2007. ENI står for Det Europesiske Naboskaps-Initiativet. Sjøl om ordet "partnerskap" blir borte i navnet, så er denne typen forpliktende samarbeid et helt obligatorisk redskap, både for prosjekter og programmet. Det gir fortsatte utfordringer for myndigheter eksempelvis i Norge og Russland, til å samarbeide på tvers av linjeorganisasjoner, gjennom prosjektmodellen. "Kick-off"-møte for ENI-programmene var i Sankt-Peterburg 21-22 mai. Der drøftet beslutningsnivåer og administrasjon for eksisterende programmer grunnlaget for neste programperiode. Som i foregående periode synes prosessen mellom EU og Russland å bli omfattende før nye programmer blir operative. Innspill kan nu gies direkte til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, hhv Gunnhild Aasmoe, Bente Helland, Markus Karlsen. Forenkla sagt så "syr" sekretariatet deretter dette sammen som nordnorske innspill.

 

 

Grensekryssing i nord

OPPDATERT 250213

Hvor i utlandet folk fra Murmansk og andre regioner i Russland legger igjen pengene er ikke direkte resultat av Kolarctic-samarbeidet. Men en liten indirekte følge av mangeårig samarbeid på prosjekt- og programnivå er det nok. De siste tallene fra 2012 viser at Finland befester sin status som prioritert reisemål for russere. Tidligere undersøkelser har vist at informasjon, betjening og trygghet er viktig for hvilke land folk i Russland reiser til.

 

Totalt ga finlandske myndigheter 1,2 millioner visa til russlendere ifjor, dvs innbyggere av den russlandske Føderasjonen. Tallet året før var 1,1 millioner, ei økning på 8%. Multivisa utgjorde 1183801 av dette, mot 1107368 i 2011.

 

Tilsvarende totale visumtall til Norge er 51788, mot 54387 i 2011, dvs en nedgang på 5%. Av disse var multivisa 28661, mot 18846 året før, dvs økning i multivisa på 52%.

 

Fordelt på konsulære avdelinger står imidlertid den norske avdelinga i Murmansk for nesten halvparten av visaene til Norge, med 20655, hvorav 15450 var multivisa. Den finlandske avdelinga i Murmansk utstedte 63959 visa, der 62794 var multivisa,  dvs nesten alle. Både den finlandske og norske avdelinga i Murmansk hadde økning fra året før, til Norge 12%, til Finland 39%.

 

Det betyr at økninga var prosentvis størst i nord, noe som også gjaldt til norsk side. Grensepasseringer mellom Russland og Finland var 12 millioner i 2012, mot 10,6 millioner året før. Tallene for Norge er ikke sammenlignbare. Visumutstedelser er altså ifølge tallene her 25 ganger høyere til Finland enn til Norge, og 41 ganger flere multivisa.

 

For nordnorsk økonomi er det likevel lov å håpe på oppmykninger, da Russland i mange år har foreslått visumfrihet, som det var da grensa var åpen inntil for 90 år siden. I tiåret før eventuell gjenåpning av grensene kan bli tillatt er det grunn til å anta at noen nordnorske utviklingsinteressenter vil fortsette å øve påtrykk på sentralmyndighetene for små, praktiske lettelser for personell og kapital til nordnorsk side. Hvorvidt lettelser i grenseregimet blir nok for å konkurrere om turisme og annen utvikling i nord er et annet spørsmål, som Kolarctic avstår fra å stille utfra situasjonen i Norge nu.

 

De tilgjengelige tallene. Kilde: ambassader og konsulater i Russland

 

 

KOLARCTIC-ÅRET 2012

OPPDATERT 10.01.13

Vel overstått 2012 og velkommen til et nytt 2013de år!

Både tredje og fjerde søknadsrunde ble avsluttet i 2012. Når alle prosjektene har fått sine kontrakter fra fjerde runde vil disse prosjektene bli presentert under "Prosjektgjennomføring". Etterslepet fra tidligere vil samtidig bli dekket.


Det blir ikke flere søknadsrunder i denne programperioden. Eneste mulighet er hvis det åpnes for ei mini-runde for forprosjekter til høsten. Det blir isåfall bare for småprosjekter. Naturligvis vil dette da straks bli meldt her.


Neste ordinære søknadsutlysning vil etter våre beregninger ikke kunne bli før i neste programperiode, og tidligst høsten 2014. Da denne situasjonen lett kan omskrives til 'finansieringstørke' for grenseregionale regionalutviklingsprosjekter i nord vil Kolarctic Norge snarest undersøke om Kommunaldepartementet i Oslo kan tillate at resterende norske Kolarctic-midler kan tillates brukt til forprosjekter med beslutning norsk side isolert.


Utover Kolarctic er det verd å nevne at det norske Barentssekretariatet finansierer samarbeidsprosjekter som også kan ha effekt på nordnorsk side, da midlene kommer fra Utenriksdepartementet.

 

 

PROSJEKTOPPFØLGING 2013

OPPDATERT 10.01.13

Nesten alle de 29 prosjektene som fikk norsk Kolarctic-finansiering pågår i 2013. De siste avsluttes og rapporteres våren 2015. Kolarctic-sekretariatet har observatør i styringsgruppene for alle prosjektene.

 

Oppfølgingsansvarlig i sekretariatet har tre funksjoner: Den ene er kontrollfunksjon, den andre veiledning, og den tredje går på å formidle "funn" fra prosjektet. Nettopp informasjons-innhenting, popularisering og formidling utad fra prosjektene må ha høy prioritet for Kolarctic Norge i 2013, i form av lister, brosjyre eller lignende. Formidlingsdelen har av ulike grunner vært nedprioritert hittil.

 

 

6 PROSJEKTER FIKK € 1 MILL. FRA KOLARCTIC NORGE

OPPDATERT 29.06.12

 

Overvåkningskomiteen bevilget 1 million euro av de norske Kolarctic-midlene til seks prosjekter på sitt møte i Murmansk 27-28 juni. I tillegg ble to prosjekter til € 150 000 satt på vent i påvente av formaliteter mest på EU-sida.

Av disse seks godkjente "norske" prosjektene var den norske hovedparten i Nordland i halvparten, dvs 3 prosjekter, med isolert norsk Kolarctic-bevilgning på knapt en halv million euro. Troms hadde to av de norske hovedpartene i sum litt mindre enn Nordland, og Finnmark hadde en av disse til € 50 000. I noen av prosjektene er det likevel samarbeidsparter i flere av de tre nordnorske fylkene.

 

FEMTE SØKNADSRUNDE

Det må dessverre konstateres at femte søknadsrunde som ifølge programmet skulle vært fra tidlig i høst, ikke kan avholdes. Dette skyldes forhold utafor norsk kontroll, og som kanskje kan presiseres langt seinere.

Hovedkonklusjonen er likevel at femte søknadsrunde ikke er definitivt skrinlagt, men kan komme seinere, og isåfall mest sannsynlig seint på våren 2013. Isolert norsk side finnes midler igjen i programmet til ei femte søknadsrunde.

 

 

 

KANSKJE IKKE FLERE SØKNADSRUNDER

OPPDATERT 17.06.12

Som før meldt kan det hende at femte søknadsrunde som etter planen skal gå til høsten, blir avlyst. Overvåkningskomiteen for Kolarctic avgjør dette på sitt møte i Murmansk 27-28 juni.

Om dette blir resultatet betyr det at totalt 7 millioner euro vil være bevilget til norske deler av Kolarctic-prosjekter i denne programperioden Kolarctic ENPI, når møtet i Murmansk er slutt.

Kolarctic Norge gjør særlig potensielle søkere oppmerksom på dette. Det vil være uheldig for de som utsatte planene om å søke innen fristen som var 16 april. Beslutninga i saken meldes her 28 juni.

 

 

 

16 SØKNADER TIL € 4 MILL. FRA KOLARCTIC NORGE

OPPDATERT 17.05.12

Over 4 millioner euro er søkt fra de norske Kolarctic-midlene i den fjerde søknadsrunda som var slutt 16 april. Dette fordeles på 16 søknader som er til realitetsbehandling. I tillegg var 13 Kolarctic-søknader uten søknad om midler fra norsk side. I hovedsak skyldes dette at disse 13 ikke har norsk medaktør eller medsøker.

Hovedpartene på norsk side er også i denne runda mest fra Troms og Finnmark, med 12 av de nevnte 16 prosjektene og vel tre fjerdedeler av søknadssummen til norsk side. Søknadssummen fra Nordland er litt over en tredjedel av summene fra hvert av de andre to nordnorske fylkene. Dette er likevel jevnere fordelt mellom fylkene enn i tidligere søknadsrunder. Tar man med medsøkere og medaktører i prosjektene er Nordland likevel med i noen flere prosjekter.

Endelig beslutning i prosjektene blir gjort på Overvåkningskomitéen sitt møte i Murmansk i slutten av juni. Når EU-kommisjonen har godkjent protokollen blir svar sendt til søkerne i juli.

 

Flere beslutninger trengs:

Overvåkningskomitéen må også avgjøre om selve programbudsjettet skal endres som følge av få forretningsprosjekter og prosjekter ellers under innsatsområdet "økonomisk og sosial utvikling". Særlig på norsk side har skjevheta mht prosjekttyper utgjort et problem med kryssende interesser, som er dekket i tidligere meldinger.

Et tredje viktig spørsmål som besluttes på møtet i Murmansk er om den planlagte femte søknadsrunda skal avlyses eller ikke. Denne skulle etter planen ha gått til høsten. Det som taler for avlysning er kostnads-effektivisering og en god søkermasse i fjerde søknadsrunde. På den andre sida er det prinsipielle utfordringer. Flere kan ha planlagt søknad utfra kjennskap til utlysningsplane. I tillegg er budsjettert med visse beløpstak pr søknadsrunde. Programmet avsluttes likevel ikke før tida, da prosjektene har regnskapsfrister til ut mars 2015. Programmet skal deretter avregnes og rapporteres til EU-kommisjonen og andre.

 

 

32 SØKNADER I DENNE FJERDE (SISTE?) RUNDA

OPPDATERT 16.04.12  SIST OPPDATERT 18.04.12

 

I denne søknadsrunda kom inn 32 søknader ifølge ubekrefta meldinger i vårt system. Det er flere enn i forrige runde i november 2011. Antallet som har vært i kontakt med Kolarctic Norge har også vært klart høyere enn i forrige runde. Dette kan kanskje indikere at nordnorsk interesser blir bedre ivaretatt.

 

Søknadsomgangen stengte mandag 16 april. Forhåpentligvis vil første telling neste uke vise at det finnes utvidelses-ønsker i private og offentlige virksomheter på nordnorsk side. På norsk side var mest penger igjen på innsatsområde 1 'Økonomisk og sosialt samarbeid'.

 

Overvåkningskomiteen var på sitt møte i Arkhangelsk 15 mars innstilt på at om kvaliteten på søknadene i denne fjerde runda blir veldig høy, trengs ikke nødvendigvis flere søknadsomganger i denne programperioden. Det kan isåfall bety noen års pause i nye penger til grenseregionalt prosjektsamarbeid med Russland der kravet er effekt på nordnorsk side. Nye programperioder blir alltid forsinka. Prosjektene som godkjennes i denne perioden skal være sluttrapportert før april 2015.

 

 

 

ANBEFALTE PROSJEKTTYPER NU

OPPDATERT 21.03.12

Prosjekter innen innsatsområdet 'felles utfordringer' er allerede godt dekket på norsk side. Det er særlig statlige interesser og eiere som har fått disse midlene, typisk i forskningssamarbeid.

 

Dette betyr at Kolarctic Norge fra nu og ut programperioden heller vil prioritere å støtte nordnorske interesser i å lage prosjekter innen 'folk-til-folk samarbeid', og særlig forretningssamarbeid (i innsatsområdet 'økonomisk og sosial utvikling'). Med målretta forberedelse og veiledning fra det nordnorske sekretariatet kan søknad lages kjapt og i god tid før fristen 16 april (se under og i høyremargen!)

 

Under innsatsområde 'økonomisk og sosial utvikling' gjenstår forøvrig også € 460 000 av ei lite kvote på bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland. Bilaterale prosjekter Norge/Russland er lov innen petroleum og fisk, når det ikke er aktuelle samarbeidsparter på EU-sida. Samarbeidsgrensa i Kolarctic er jo nettopp mellom Nordkalotten og Russland. Likevel får multilaterale prosjekter litt flere poeng. Presisering på dette må hentes hos den nordnorske Kolarctic-filialen.

 

FORPROSJEKTMIDLER:

Det ser ikke ut som det blir tilgjengelig forprosjektmidler fra Kolarctic Norge tidsnok til denne fjerde søknadsrunda. Men det hindrer ikke organisasjoner i det store nordnorske Kolarctic-partnerskapet å bevilge midler som kan brukes til dette, f.eks fra fylkeskommuner. Forhåpentligvis blir forprosjektpotten i Kolarctic Norge igjen operativ til femte søknadsrunde til høsten, men kun til forretningsprosjekter.

 

 

 

OVERVÅKNINGSKOMITEEN HAR BESTEMT

OPPDATERT 14.03.12

Overvåkningskomitéen godkjente på sitt møte i Arkhangelsk 14-15 mars 8 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering. Bevilgningene fra Kolarctic Norge var på 1,5 millioner euro. I tillegg ble ett prosjekt med norsk Kolarctic-finansiering satt "på vent".

Man valgte altså å overskride med mer enn en halv million euro det som i utgangspunktet var holdt av på norsk side, som var 1 millioner euro. Prosjekteierne er som før meldt i hovedsak statlige myndigheter, og innholdet mest forskning.

Program-budsjettet på norsk side ble også endret ved at en halv million euro ble overført fra innsatsområde 1 Økonomisk og sosialt samarbeid, til innsatsområde 2 Felles utfordringer.

 

UTVELGELSESKOMITÉEN HAR VALGT NYE PROSJEKTER

OPPDATERT 16.02.12

Utvelgelseskomiteen valgte ut prosjekter til finansiering på sitt møte som denne gangen var på norsk side; Kirkenes 15-16 februar. Til de foreløpig godkjente prosjektene går det 18 millioner kroner av de norske Kolarctic-midlene. Det var bare satt av 8 millioner fra Kolarctic Norge til denne tredje runda som hadde søknadsfrist 14 november ifjor.

Det betyr at Overvåkningskomiteen som tar endelig beslutning 14-15 mars bare kan finansiere et fåtall av disse prosjektene med norsk part. Det igjen kan skape problemer for flere av prosjektene som omfatter opptil fire land.

Tross større pågang etter Kolarctic-finansiering enn det totalt er penger til på norsk side, er det skjevhet i typen prosjekter det søkes om, og som innvilges. Det er innsatsområde "felles utfordringer" som har fått flest søknader. Prosjektsøknadene har hittil vært preget av offentlige myndigheter og forskning. Forretningssamarbeid og folk-til-folk samarbeid er dårlig representert.

Utvikling av nordnorsk forretning og kultur hadde vært bedre dekket om interessenter i landsdelen hadde ført an i utforming av prosjektmål og budsjettering i søknadene. Kolarctic skal jo som INTERREG være 'RUP/regional utvikling i praksis'. Det norske budsjettet i Kolarctic-prosjekter skal tilnærmet stå på egne bein. Det betyr at de skal kunne fått norske regionalutviklingsmidler, også uten henvisning til de andre landene sine budsjetter i prosjektet. Kolarctic Norge skal bistå søkere også i den prosessen.

...

UTFYLLENDE INFO TIL PROSJEKTLAGINGS-PROSESSEN:

Et Kolarctic-prosjekt kjennetegnes bl.a av ulike budsjetter på hver side av grensa. Aktiviteter og direkte-effekter på nordnorsk side er da grunnlaget for evt bruk av de norske regionalutviklingsmidlene i programmet. Tilsvarende gjelder internt for budsjettene i Russland og EU-sida. Summen av budsjettene og samarbeidet gir et godt Kolarctic-prosjekt.

Typisk ønskelig effekt på norsk side er kompetanseoverføring fra eller om Russland. Dette gjelder alle samfunnsområder. Infrastruktur som bygges opp på nordnorsk side er eksempelvis inkludert i dette effektønsket.

Utover disse kjennetegnene på Kolarctic-prosjekter finnes prosjekttyper der direkte-effekt på respektive sider av grensene er vanskeligere å avgrense. Det hjelper da med et eget budsjett pr aktivitet i tillegg, for å synliggjøre nordnorsk effekt. Dette tilleggsbudsjettet kan brukes internt, eller som grunnlag for utveksling med Kolarctic Norge.

Eksempelvis innen kultursamarbeid vil innsikt i metoder for bevaring av den russiske kulturarven være overførbare til nordnorske forhold. Og innen matvaresikkerhet vil da den tekniske kontrollprosessen være overførbar. Tilsvarende gjelder mange samfunnsområder, omså fra veibygging og kvalitetssikring for eksport, til oppdragelse og høflighet.

 

 

 

 

OPPDATERT 04.02.12

INGEN SØKNADS-STORM PÅ NORSK SIDE

Den nordnorske filialen av Kolarctic-sekretariatet merker ikke noen sult på prosjektpenger fra utviklingsmiljøer i landsdelen. Mens det på EU-sida, særlig i Lappland, er interesse for Kolarctic-midler til utvikling av eget fylke, er det få som kontakter Kolarctic Norge.

Det har vist seg å være en fordel for nordnorske medsøkere å få tips fra Kolarctic Norge. Kolarctic er eneste finansiør av grenseregionale prosjekter som krever direkte-effekt på nordnorsk side. Derfor kan det hende den lave pågangen i denne søknadsrunda betyr at bedrifter og myndigheter i landsdelen ikke ser stort behov for økt aktivitet her utfra samarbeidsprosjekter. Det kan også være enklere forklaringer som at "prosjekt" assosieres med noe som krever ekstra innsats fra prosjekteier. Dette er isåfall uheldig assosiasjon utfra hvordan prosjektmidler gir finansiering til å løse egne utfordringer og skape ny aktivitet i kommunene.

 

 

OPPDATERT 16.01.12

NY SØKNADSUTLYSNING FRA IDAG

Det ble kun to måneder opphold mellom stenginga av søknadsrunde 3 og åpning av den fjerde. Søknadsfristen er 16 april, men som vanlig oppfordres søkere til å ta kontakt med Kolarctic Norge snarest. Det finnes nemlig noen særegenheter ved den norske deltakelsen i programmet. Se forøvrig søkerveiledning tilpasset nordnorske søkere i venstremargen under "Sånn søker man". Der er også en kortversjon, samt sammenstilling av nødvendige vedlegg.

 

Interessenter bør også melde seg på info-møtene i hhv Bodø, Tromsø og Vadsø 31 januar til 2 februar, se høyremargen her.

 

... 

 

INFO-MØTER GJENNOMFØRT PÅ NORSK SIDE

 

OPPDATERT 04.02.12

Kolarctic Norge orienterte om programmet og søknadskravene i de tre nordnorske fylkeshoved-stedene Bodø, Tromsø og Vadsø 31 januar til 2 februar. Nesten bare representanter for offentlige foretak og myndigheter møtte, som i ulik grad hadde planer om prosjektsamarbeid.

Deltakerantallet var 11 i Bodø, 25 i Tromsø og 10 i Vadsø.

 

KOLARCTIC-ÅRET 2012

OPPDATERT 23.12.11

Vi er sjølsagt veldig godt fornøyd med at 2011 ble året da Kolarctic-programmet endelig kom ordentlig i gang. De norske søkerne har gjort en bra jobb og blitt godkjent som "LeadPartnere" (hovedsøker også på EU-midlene) i flere prosjekter. Lista over  prosjekter med norsk part fra første runde ligger på nettsida  www.kolarctic.no under Prosjektgjennomføring. I tillegg har andre søknadsrunde blitt ferdigbehandlet etter søknadsfristen 13.06.11. Det gjenstår bare kontraktsutforminger før vi også kan offentliggjøre disse prosjektene. Etter at tredje søknadsrunde ble lukket 14.11.11 har to av ekspertgruppene sagt sitt, bl.a den norske. Disse søknadene skal videre gjennom Utvelgelseskomitéen 15 februar i Kirkenes, før endelig godkjennelse i Overvåkningskomitéen 14 mars i Arkhangelsk. Forberedelsene til fjerde utlysning fra 16 januar 2012 er i gang.

For oss i sekretariatet på norsk side er det viktig med et aktivt partnerskap, og vi er opptatt av at alle de tre fylkene betjenes på en god måte. Etter høstens valg har vi fått nye representanter i Overvåkningskomiteen fra Finnmark og Troms, og vi regner med at Nordland har sin på plass så tidlig som mulig etter nyttår.Vi i sekretariatet  står hele tida til tjeneste med bakgrunnsinformasjon og dokumenter. Kolarctic Norge vil også neste år gjøre sitt beste for å fremme de nordnorske posisjonene i samarbeidet, informere om programmet og jobbe med  prosjektinteressenter fra alle fylkene.

Vi ser frem til samarbeidet i dette Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet neste år, både med partnerskapet på nordnorsk side, EU-sida, og naturligvis selve prosjekt- og programsamarbeidet med Russland.

Gledelig Jul og Godt Nytt År !

Hilsen
Jan Martin og Linda
Kolarctic Norge

...

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast, mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land. Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde. 

.........

 

 

ny søknadsutlysning 16 januar 2012

OPPDATERT 20.12.11 

Fjerde søknadsutlysning i Kolarctic-programmet åpner 16 januar 2012. Sannsynligvis blir det siste åpne utlysning, dvs der alle typer prosjekter kan søke. Hvilke prosjekttyper som deretter blir åpnet for, blir klart først når femte utlysning kommer høsten 2012.

 

Siste innsendingsfrist i fjerde utlysning blir 16 april, men søkere bør ikke vente for mange uker etter januar med å kontakte den norske filialen i Vadsø. Her kan man få teknisk hjelp, samt informasjon om hva som gjelder på norsk side. Erfaring viser at de medsøkere eller hovedsøkere som er raskt ute med avklaring av formaliteter på norsk side, i større grad blir godkjent.

 

Det vil være mulig å foreslå tid og sted for INFORMASJONSMØTER i høyremargen her. For fjerde søknadsrunde vil infomøtene på nordnorsk side fastsettes rundt midten av januar. Mest sannsynlig tidsrom for møtene er månedsskiftet januar/februar. Sannsynlige steder er Bodø, Tromsø, Vadsø, men Kolarctic er åpen for forslag.

 

 

 

21 SØKNADER KOM INN 14 NOVEMBER

OPPDATERT 17.11.11

13 av disse prosjektsøknadene har norske partnere. Av disse igjen var det partnere fra Finnmark i 9 av søknadene, Troms i 7, og fra Nordland i 2 søknader. Av de 13 søknadene med norske partnere har også 5 norsk LeadPartner. Det betyr hovedsøker som også forvalter EU-midlene på vegne av prosjektpartnerskapet fra EU og Russland. 

 

Sum programfinansiering som søkes i denne tredje søknadsrunda er 14 millioner euro, herav vel 3 millioner fra Kolarctic Norge. Dette fordeler seg omtrent like mye på de tre innsatsområdene i programmet.

Det betyr igjen at det hittil i programperioden har vært størst søkning til innsatsområde 2 "Felles utfordringer".

 

 

I alle Kolarctic-prosjekter kreves i tillegg annen offentlig medfinansiering. Det betyr at like mye er nasjonal medfinansiering f.eks fra regionene. I tillegg kommer evt privat. Kolarctic Norge konstaterer allerede at ikke alle prosjektene blir godkjent. Hvilke konkrete prosjekter som blir godkjent kan offentliggjøres først når de endelige kontraktene er signerte.

____________

 

 

INFORMASJON OM KRAV TIL SØKNADER

OPPDATERT 14.08.11

Fra og med 15 august ved åpninga av tredje søknadsutlysning i Kolarctic:

1: Søknadsskjema er tilgjengelig i EMOS-systemet, utfylling mulig.

2: Kriterier og søkerveiledning (inkl eng original Guidelines) er tilgjengelig.

3: Nordnorske interessenter kan foreslå tid/plass for infomøter, jf høyremarg.

Kolarctic Norge viser til tidligere meldinger om behovet for å kontakte den nordnorske filialen tidlig i prosessen. Det er begrensninger ifht EU-reglene hva som kan besvares, men generelt kan man spørre inntil 21 dager før søknadsfristen 14 november (svar blir gitt innen 11 dager før), deretter kun "tekniske spørsmål". Det lønner seg av flere grunner å være tidlig ute.

 

 

€ 20 MILL. SØKT FRA KOLARCTIC I 31 PROSJEKTER

 

OPPDATERT 21.07.11

Prosjektsøknadene som kom inn til fristen 13 juni:

 

13 hovedsøkere; LeadPartner (LP) fra Finland,

9 fra Russland,

6 fra Sverige,

3 fra Norge.

Søkt Kolarctic-sum fra EU-midlene er 15 millioner euro, og fra de norske Kolarctic-midlene € 5 mill. Begge deler er mer enn avsatt til denne søknadsrunda. Norske partnere/medsøkere i 20 av de 31 prosjektene. Størrelsene varierer sterkt.

 

 

SØKNADSUTLYSNINGA 15 AUGUST: GJØR KLAR!

 

OPPDATERT 21.07.11

 

Åpning av tredje søknadsrunde 15 august nærmer seg. Søknadsfristen er 14 november. Dette betyr ny sjanse for grenseregionale prosjekter, også for direkte-utvikling av det nordnorske sivile samfunn. Det kreves samarbeidspart i Russland. Multilaterale prosjekter prioriteres, dvs med også EU-part. Andre søknadsrunde viste igjen at nordnorske hoved- eller medsøkere bør ta kontakt med Kolarctic Norge tidlig i søknadsprosessen for å rydde av veien typiske misforståelser. Fortsatt gjelder også noen mindre forenklinger på norsk side.

 

Kolarctic Norge anbefaler også søkere å bruke norske original-navn på finansiører. Eksempelvis utfra forveksling fylkeskommune med fylkesmann, dvs hhv county council administration og county governor, og noen bruker begrep som bl.a county authority for begge. Det er videre viktig på en eller annen måte å få frem at budsjettet på norsk side brukes for direkte-tiltak på og for nordnorsk side. Felles informasjonsmøter på nordnorsk side blir ikke annonsert i aviser, men interessenter kan foreslå sted og melde seg på gjennom høyremargen her, eller sende epost. Nordnorske medsøkere i prosjekter bør ikke vente lenger enn midten av september med å avklare formalitetene ifbm søknadsfristen 14 november. Første steg er altså å ta kontakt med Kolarctic Norge, uavhengig av den kontakten med Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi som hovedsøker skal ha.

 

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast, mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.

Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.

 

Kolarctic-sekretariatet (foruten Hans Dahlin og Marjaana Lahdenranta)

Under: Etter signeringa

 

OPPDATERT 11.04.11

Informasjonsmøtene som ble holdt i de tre nordnorske fylkene 4-7 april; i Bodø, Tromsø og Hammerfest, samlet dels under 10 deltakere, noe som er en klar nedgang fra tidligere år. Dette kan ha flere forklaringer, som hvor effektiv kunngjøringene har vært, inntrykket av vanskelige Kolarctic-regler, og tilgangen til annen prosjektfinansiering på nordnorsk side. Det kan også ha positiv effekt:

For enkelt-søkere vil få "konkurrenter" kunne være en fordel. Tiltross for at visse krav i søknaden må oppfylles, er det nærliggende å se to positive effekter av få søkere: For det første vil de få som er i gang med søknadsutforming få mer oppfølging av Kolarctic Norge, og dermed produsere en teknisk bedre søknad, og for det andre gir få søknader ofte utslag i høyere innvilgningsandel. Dette betyr ikke at de organisasjoner som ikke deltok på informasjonsmøtene er ekskluderte fra prosessen videre. Med noe større egeninnsats er det fortsatt ikke for seint å komme i pososjon til å søke Kolarctic-finansiering i denne andre søknadsrunda for programmet Kolarctic ENPI CBC.NU KAN SØKNADER PRODUSERES

OPPDATERT 14.03.11

Søknadspakken er offentliggjort, dvs dokumenter og kriterier for denne søknadsrunda. Det lønner seg å gjøre seg kjent med materialet så fort som mulig, og begynne utfyllinga i det elektroniske skjemaet. Det er mange grunner til dette, ikke minst adgangen for sekretariatet til å kunne gi veiledning i prosedyrer m.v. Det er åpen søknadsrunde, dvs nær sagt alle typer prosjektinnhold imøtesees. Dette kan være siste søknadsrunde med det alternativet.


 

ENDELIG ÅPNES SØKNADSRUNDE 2

OPPDATERT 10.03.11

Andre søknadsomgang åpnes mandag 14 mars. Det betyr at nordnorske interessenter ikke bare kan, men bør starte arbeidet med å fylle inn det elektroniske søknadsskjemaet så snart som mulig etter den datoen. Dette tiltross for at siste innleveringsfrist er først 13 junli (2.Pinsedag). Som før meldt -om man skal få veiledning og få tid til nødvendige avklaringer, bl.a med norsk regional medfinansiering, må man være tidlig ute.

Fra mandag 14 mars vil søknadsutfylling bli mulig, og søkerveiledning med øvrige tillegg offentliggjøres samme dato. Også den tilpassa søkerveiledninga for nordnorske søkere kommer på plass en av de første dagene etter utlysninga. Inntil da vil det hjelpe å referere til den som gjaldt i forrige runde, jf venstremarg her. Endringene er ikke store.OPPDATERT 28.02.11

Heller ikke ble det utlysning av søknadsrunde 2 i februar. Kolarctic avventer fortsatt klarsignal fra Moskva. Som kjent godkjente endelig president Medvedev i juli 2010 at Russland bruker vel 14 millioner euro til Kolarctic-programmet fra statsbudsjettet. Dette er penger som skal gå til utvikling av grensefylkene på Russland's egen side av grensa, men naturligvis etter godkjenning fra Moskva i hvert enkelt prosjekt. Det skal dermed ikke kunne gjenstå store prinsipielle betenkeligheter fra sentralmyndighetene å tillate denne typen gjensidige grenseregionale utviklingsprosjekter å fortsette, i et samarbeid som har pågått under tre ulike rammer og programmer siden Interreg IIA Barents fra 1996.

Søknadsinteressenter har likevel -om det blir utlysning våren 2011- nytte av å sette seg inn i de viktigste søknadskriteriene som er beskrevet annet sted. I korthet er etpar av disse at man har samarbeidspart i Russland og EU-sida, og at norsk budsjett i prosjektet er utskilt og samsvarer med aktivitetene på nordnorsk side i prosjektet, og som skal gi målbar utviklingseffekt på nordnorsk side. Det er alt overveiende dette nordnorske delbudsjettet som Kolarctic Norge tar stilling til. Den tekniske utfyllinga av det elektroniske søknadsskjemaet kan begynne på nett fra utlysningsdato. Da offentliggjøres også formelle kriterier, men de vil ikke avvike vesentlig fra de man finner beskrevet fra første søknadsrunde her.

FORBEREDELSE TIL SØKNADSRUNDE 2

Ingen ytterligere infomasjon kan foreløpig utleses her.


Et Kolarctic-prosjekt
skiller seg fra andre virkemidler, herunder i "barentssamarbeidet", ved at eksempelvis norsk budsjett er utskilt fra budsjettet på EU-sida og i Russland, med klart påvist direkte effekt på nordnorsk side. Tilsvarende effektretning og gyldige kostnader gjelder som i forrige periode da Kolarctic var en del av Interreg IIIA Nord. Alle kriterier og krav kan ikke presiseres her men må utleses av søkerveiledning og/eller kontakt med Kolarctic Norge. Den gamle søkerveiledninga gir en indikasjon, men ny kommer. Det kan hende at norsk oversettelse ikke vil være klar 17 januar, men den engelske er originalen. Utfra særforhold og unntak norsk side er det vanskelig for en nordnorsk søker å omgå tidlige avklaringer med Kolarctic Norge.

 

Overvåkningskomitéen fattet mange andre beslutninger på møtet i Helsinki, men som er av mer organisatorisk karakter, og som vil vise seg for potensielle søkere i form av normative dokumenter og instruksjoner. Kun én delegat deltok fra norsk side; underdirektør Harald Sandhåland fra UD. Ingen av de nordnorske fylkesordførerne deltok, samme som forrige møte 15 juni. Beslutninger og føringer for dette EU-virkemiddelet for utvikling også i de norske nordområdene blir følgelig i større grad tatt av sentralmyndighetene. Også fra Russland meldes om økende tendenser i samme retning, som på andre områder.VIKTIGE BESLUTNINGER KOMMER

OPPDATERT 12.11.10
Overvåkningskomitéen for Kolarctic skal på sitt møte i Helsinki 15-16 november beslutte ei rekke saker som legger rammer for prosjektaktivitet, også på nordnorsk side. Mest konkret for potensielle søkere er når neste søknadsutlysning blir. Det kan bli i nær fremtid. Nordnorske utviklingsinteressenter anbefales å følge med her kommende uke. Også arbeidsprogram og informasjonsplan for 2011, søkerveiledninger og prosedyrer skal besluttes.Overvåkningskomitéen for "Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet" Kolarctic møtes for fjerde gang. De nordnorske interessene ivaretaes av fylkesordfører Terje Olsen, i tillegg til Harald Sandhåland fra UD. KRD, Nordland og Finnmark har forfall. Delegatene biståes av programkoordinator Jan Saigusjkin Solstad fra den norske filialen av sekretariatet, som er plassert i Vadsø i Finnmark.


Overvåkningskomitéen er det høyeste av tre beslutningsorganer i Kolarctic-programmet, og beslutter i prinsipielle spørsmål som kun EU-kommisjonen kan overprøve. Mest interesse  for nordnorske utviklingsinteresser knytter seg altså til hvorvidt man beslutter å utlyse ny søknadsomgang f.eks 1 desember eller vil vente enda mer. Sentralmyndighetene i både Norge, Sverige, Finland og Russland må komme til enighet om det. EU-kravene til konfidensialitet i Kolarctic gir foreløpig ikke rom for å utdype dette eller øvrige saker på dagsorden.

Viktigste mål for programmet er likevel prosjektene som skal gi effekt i regionene. Sett fra nordnorsk side skal dette særlig være gjennom den kompetanseoverføringa i prosjektene fra og om Russland som skal sikre fremtidig vekst i vår landsdel. I den sammenheng er naturlig nok de to grensekommunene Sør-Varanger -og fra 2011 Vardø særlig relevante i Kolarctic-sammenheng, som i EU-kontekst fortsatt er et "grenseregionalt" program, i likhet med de to forrige programperiodene i Kolarctic-samarbeidet siden 1996.ANDRE SØKNADSUTLYSNING ER UTSATT OPPDATERT 11.01.11Kolarctic Norge beklager å måtte melde at utfra forhold vi ikke rår over er søknadsrunde 2 utsatt på tilnærmet ubestemt tid. Vi har i det lengste ventet på nærmere tidsfesting før erstatting av tidligere informasjon til nordnorsk side, men tør enda ikke angi noen dato. Uoffisielt tør vi ha kvalifisert håp om at neste søknadsrunde åpnes i løpet av februar. Det som hindrer neste søknadsutlysning kan endre seg med få ukers forvarsel, og så snart det skjer formidles det her, sjøl om tidspunkt da i noen dager kan forbli omtrentlig. Det betyr 'følg med her'!Enda Ett nytt klarsignal ..

OPPDATERT 14.10.10
Det årlige møtet om grenseregionalt samarbeid mellom EU og Norge og Russland i Sankt-Petersburg 20-21 september fungerte som klarsignal til Kolarctic-programmet. Nu skal formalitetene være i orden for å bruke også av de 14,2 millioner euroene som Russland sentralt har bevilga til programmet, og de skal overføres til Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi. Fra Russland kommer i tillegg annen offentlig og regional medfinansiering. "Enda ett nytt klarsignal" viser til den lange rekka av formaliteter fra programmet skulle være operativt 1 januar 2007 til høsten 2010, og som med dette erklæres å ha tært på den nordnorske tålmodigheta og entusiasmen, såvel hos potensielle søkere som de deltakende partnerskapsmyndighetene. Et resymme av viktige milepæler viser at de fire landene godkjente programmet høsten 2008, før EU-kommisjonen godkjente det 19 desember 2008, to år forsinka. Men Russland signerte finansieringsavtalen (FA) for sitt bidrag først 18 november 2009. Denne avtalen måtte ratifiseres av Statsdumaen -det russlandske parlamentet- noe statsminister Putin anbefalte 22 juni 2010, og 16 juli skjedde ratifiseringa, som ble endelig stadfestet ved signatur av lederen for selveste Føderasjonsrådet 19 juli. Kolarctic Norge måtte da anse formalia for neste søknadsrunde som ganske klare. Men så signerte også president Medvedev ratifiseringa 27 juli, og som juridisk trådte i kraft 13 august. Melding fra programledelsen at man etter dette ventet enda ei stadfesting på ratifiseringa av avtalen før man åpnet neste søknadsrunde fratok våre egne observasjonsposter noe autoritet, da man har bygget på at Russland iallfall defacto er en republikk med folkevalgt statssjef -president Medvedev- som øverste nivå. Ytterligere signatur har vært spekulert internt på måtte være av enda høyere nivå; Patriark Kirill, eller endog det keiserlige statsoverhodet i eksil etter 1917, nu Tsarina Maria I. Det viste seg istedet bare å være ei forestilling der EU og Russland utveksla erklæringer om oppstart. Overvåkningskomteen er innkalt til møte i Helsinki først 15 november, men Kolarctic Norge har lov å håpe at denne ser det nærmest komiske skjæret i "papirflyttinga" hittil og utlyser søknadsrunde 2 snarest mulig; 1 desember. Meldinga over representerer ikke Kolarctic Norge sin offisielle posisjon, men markerer vår grenseverdi for redaksjonell frihet til sammenholding av tjenestlig og annen informasjon.Overvåkningskomitéen godkjente 11 prosjekter 15 juni

OPPDATERT 23.08.10

Det er nu frigitt at 11 Kolarctic-prosjekter ble godkjent på møtet i Overvåkningskomitéen 15 juni Fem av dem har i større eller mindre grad administrative vilkår før kontrakt og tilsagn kan skrives. Ytterligere to må justeres mer før endelig godkjenning. Av disse tillates her opplyst de tre prosjektene med norsk hovedsøker og de to med norsk medsøker:


Barents Cross-border university... Medsøker: Høgskolen i Narvik.

Atlantic salmon... Norsk hovedsøker: Fylkesmannen i Finnmark.

Public-Private Partnership in Tourism... Medsøker: Barentsinstituttet, Kirkenes.

Development and cultivation of local plant... Norsk hovedsøker: Bioforsk, Tromsø.

CETIA - Coastal environment... Norsk hovedsøker: Universitetet i Tromsø.

De to prosjektene med godkjenningsvilkår opplyses om seinere. Det bemerkes at prosessen for også de nevnte prosjektene ikke er sluttført, da kontrakt ikke er skrevet. Ifølge EU-regler skal denne informasjonen formelt ikke ut enda, men programledelsen i Rovaniemi har godkjent det.DUMAEN HAR RATIFISERT FINANSIERINGSAVTALEN

OPPDATERT 16.07.10

Den russlandske Statsdumaen ratifiserte 16 juli endelig finansieringsavtalen mellom Russland og EU om Kolarctic, etter at avtalen ble signert 18 november 2009. Russland bidrar i avtalen med vel 14 millioner euro, men opposisjonen syntes mest kritisk til at utenlandske lover og regler skal gjelde på russlandsk side, og dermed true suvereniteten på enkeltområder. At avtalen likevel nu er godkjent betyr at de totalt 7 prosjektene med nordnorsk hoved- og medsøker som ble godkjente 15 juni, i løpet av ikke for lang tid kan få sine kontrakter og tilsagn avtalt med sekretariatet. Det betyr også at neste søknadsutlysning ikke trenger å utsettes så mye i forhold til opprinnelig plan, men det avgjør Overvåkningskomitéen når den kommer sammen til høsten.