Organisasjon Skriv ut
Sekretariatet for Kolarctic-programmet er i Rovaniemi i Finland. I tillegg har hvert av de tre andre landene en filial som også skal være et kontaktpunkt. Filialen i Russland er delt i to mellom Arkhangelsk og Murmansk. Det formelle ansvaret for behandling av søknader ligger hos sekretariatet i Rovaniemi.
 
Den nordnorske filialen Kolarctic Norge skal betjene Nordland, Troms og Finnmark fylker likt. De har ansvar for å forberede saker, informere og følge opp prosjekter. Kolarctic Norge har tilleggsansansvar utover de øvrige to lands filialer, og består i likhet med sekretariatet i Rovaniemi av en Operasjonell og en Finansiell enhet, blant annet for å ivareta forvaltningsansvaret for de norske Kolarctic-midlene. Kolarctic Norge har to hovedmandater: På den ene sida være del av det felles sekretariatet (da dette vs EU kun skal være ett). På den andre sida innen rammene utøve de nordnorske interessene, mest formelt gjennom å betjene det norske Kolarctic-styret ved "NBG"/JSC-delegatene fra de tre fylkene. Kolarctic Norge er likevel administrativt plassert i Finnmark, under en av partnerskapsorganisasjonene; Finnmark fylkeskommune.
 
-åpen versjon sist oppdatert DESEMBER 2015-

Tre komiteer behandler prosjektsøknader:
 
Spesialister: Ekspertgrupper (Regional Assessors Group/RAG) gir uttalelser og faglig råd til JSC. Hvert land har ei egen RAG-gruppe ("NRAG" for Norge består av representanter for fire offentlige organisasjoner jf også "prosedyrebeskrivelse" over).
 
Utvelgelse: Utvelgelseskomitéen (Joint Selection Comittee/JSC) velger ut hvilke prosjekter av de som fyller kriteriene som bør få støtte. Fra norsk side sitter en representant fra administrasjonen i hver av de tre nordnorske fylkeskommunene.
 
Overvåkning: En egen Overvåkningskomite (Joint Monitoring Commmitee/JMC) har det overordna oppsynet med Kolarctic-programmet. Fra norsk side sitter de politiske lederne for de nordnorske fylkeskommunene og representanter fra UD og KRD. Fatter også den formelle beslutninga om prosjektgodkjenning.

Partnerskapsprinsippet
Forpliktende og reelt samarbeid spesielt mellom forretningsliv og det offentlige er det vesentligste Kolarctic-redskapet for å sikre at prosjektene bidrar til utvikling, for vår del på nordnorsk side. Partnerskapsmodellen som "partnerskapsinstrumentet" Kolarctic bygger på har samme rolle på programnivå som på prosjektnivå. På programnivå er de tre nordnorske fylkeskommunene særlig sentrale. Tilsvarende representasjon i partnerskapet er også fra de andre tre landene i programmet. På prosjektnivå er det et førende prinsipp at samarbeidet mellom medsøkere og medaktører er formalisert i styingsgruppe, såvel internt i hvert land, som felles.
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø